Rekisteriseloste

Koulutetun hierojan ja kalevalaisen jäsenkorjaajan Heidi Haaviston asiakasrekisteri

Yleistä

Kalevalainen jäsenkorjaaja, sekä koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään

asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.

Kalevalainen jäsenkorjaaja ja koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisteristä vastaa

Heidi Haavisto

Kehonhuolto-Karelia

Itäinen Pitkäkatu 15

20500 TURKU

040 528 7328

info@kehonhuoltokarelia.fi

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä.

Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

Noudatettavia lakeja

Henkilötietolaki 523/1999

Kuluttajansuojalaki 393/2014

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004

Rekisteriin kirjattavat tiedot:

Henkilötiedot:

etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Yritystiedot:

yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot

Terveydentilaa koskevat tiedot:

hoitoon tulon syy, hoidon kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, allergiat, leikkaukset ja käyttämät lääkkeet, aikaisemmat hoidot sekä asiakkaan antamat

lisätiedot

Hoitotapahtumaa koskevat tiedot:

asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset sekä asiakkaan antamat lisätiedot

Asiakkaan antamat lisätiedot:

työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon suunnittellussa tai toteutuksessa.

Tietojen kerääminen

Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta merkitystä.

Tietojen luovuttaminen

Potilasasiakirjatiedot luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä niihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta ja luovutuksen peruste. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen.

Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kerätyt tiedot tallennetaan salatussa muodossa ja niiden katselu ja muokkaaminen vaatii tunnistautumisen. Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista.

Annan mielelläni lisätietoja edellä mainittuihin asioihiin liittyen.